Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi predpismi.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Spoločnosť iMi Partner, a.s., je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

iMi Partner, a.s.
Dusíkova 794/3, 638 00
Brno-sever-Lesná

Česká republika

Zapísaná v obchodnom registri: je zapísaná pod spisovou značkou B 2037, Krajský súd v Brne., s prideleným IČO: 25308033

Kontaktná osoba: marek.ivica@imi.cz

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Kto má prístup k vašim údajom?
Vašeo osobné informácie sú spracované internými zamstnancami spoločnosti, ktorí majú prístup k týmto  údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto údaje potrebujú poznať k svojej práci. Osobné informácie poskytujeme aj tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Tieto tretie strany sme neoprávnili, aby používali alebo zverejňovali informácie okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Takisto môžeme zverejniť informácie, ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo právny predpis.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s iMi Partner, a.s. a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na opravu: 
Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva iMi Partner, a.s., kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so spoločnosťou iMi Partner, a.s.
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u iMi Partner, a.s. bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme iMi Partner, a.s. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu iMi Partner, a.s.,

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby iMi Partner, a.s. obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme iMi Partner, a.s., IiMi Partner, a.s. obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, iMi Partner, a.s. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak iMi Partner, a.s. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov je nesmierne dôležitá, preto v prípade potreby neváhajte kontaktovať našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu. Môžete sa s nimi skontaktovať na marek.ivica@imi.cz

Ak sa domnievate, že iMi Partner, a.s. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému orgánu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

Kategória